Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro nákup zboží a služeb uvedených na www.kite-kurzy.sk, jejichž provozovatelem je Ing. Petr Grochal, s místem podnikání Havlíčkovo nám. 728, 708 00 Ostrava, IČ 48750379, DIČ CZ7311025568 (dále jen „Prodávající“ nebo „Pronajímatel“).

I - Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) a poskytování služeb Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen „Kupující” nebo „Nájemce”).
 2. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní nebo nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva”). Pro případ nesouladu textu těchto podmínek s textem konkrétní písemné Smlouvy, má přednost text konkrétní Smlouvy. Po uzavření Smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí ujednání, týkající se předmětu této Smlouvy, která v ní nejsou výslovně obsažena.
 3. Učiněním návrhu Smlouvy - objednávkou vyjadřuje Kupující (Nájemce) svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, neuvede-li v návrhu Smlouvy výslovně jinak.

II - Prodej zboží – obchodní dispozice

 1. Jednotlivé Smlouvy se uzavírají na základě písemných (např. emailem) nebo ústních (i telefonických) objednávek Kupujícího. Objednávka se stává návrhem Smlouvy pokud obsahuje jméno a příjmení, bydliště, případně telefonní a emailové spojení Kupujícího. Dále musí objednávka obsahovat jednoznačný popis předmětu smlouvy (dále jen „Zboží”), počet požadovaných kusů a cenu Zboží v souladu s aktuálním ceníkem Zboží umístěným na www.kite-kurzy.sk. Dále při odběru dopravcem musí objednávka obsahovat místo dodání Zboží, je-li jiné od bydliště Kupujícího.
 2. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení Zboží Kupujícímu.
 3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží obvykle do pěti pracovních dnů od data obdržení objednávky, není-li sjednáno jinak.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v ceníku (na www.kite-kurzy.sk) v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů Prodávajícího. Prodávající se zavazuje kupní cenu Zboží, rozdílnou od kupní ceny uvedené na www.kite-kurzy.sk v okamžiku objednávky, sdělit Kupujícímu písemně ve lhůtě pěti pracovních dnů od data dojití návrhu na uzavření Smlouvy. Pokud Kupující s takovou cenou nesouhlasí, je povinen oznámit to Prodávajícímu ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení vyrozumění Prodávajícího a k zaslání Zboží nedojde.
 5. Faktura je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je také prodejka za hotové, tzv. paragon, vydaný při platbě v hotovosti pokladnou Prodávajícího. Kupní cena Zboží bude navýšena o cenu dopravy a cenu doběrečného (dle jednotlivých tarifů smluvního dopravce), (dále jen „Celková cena”).
 6. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu Celkovou cenu předem na bankovní účet Prodávajícího č. ú. 0633696247/0900 nebo dobírkou při převzetí zboží. Vlastnické právo ke Zboží přecházejí na Kupujícího až po úplném zaplacení Celkové ceny Kupujícím.
 7. Dodací lhůta se přiměřeně k okolnostem prodlužuje, jestliže je prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími zavinění Prodávajícího, jako jsou např. živelní události apod.
 8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí. Kupující je povinen dodané Zboží neprodleně při přechodu nebezpečí škody na Zboží prohlédnout a případné poškození obalu či jeho obsahu, nebo jiný nesoulad s kupní smlouvou je povinen poznačit na dokladech o převzetí a ihned o této skutečnosti informovat Prodávajícího.
 9. Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého daňového dokladu (faktury, paragonu). Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře, je Kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Podpisem přepravního listu dopravci Kupující potvrzuje převzetí všech produktů, které jsou součástí dodávky Zboží.
 10. Řidič smluvního dopravce je oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu dopravce. Daňový doklad (faktura, paragon) je přiložena v zásilce.
 11. Prodávající poskytuje na Zboží záruku po dobu 24 měsíců, která začíná běžet ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užitím zboží k jinému účelu než je určeno.
 12. Zjistí-li Kupující během záruční doby vady zboží, je oprávněn tyto vady reklamovat. Reklamace se děje oznámením bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, buď osobně Prodávajícímu zápisem o reklamaci nebo písemně na adresu Prodávajícího. Reklamace Kupujícího musí obsahovat datum dodání Zboží, název Zboží, reklamované množství, popis vady, návrh na vyřízení reklamace a kopii daňového dokladu (faktura, paragon). Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Prodávající se zavazuje přistupovat k reklamaci odpovědně a s odbornou péčí.
 13. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické pošty nebo na základě telefonické objednávky do 14 dní od převzetí Zboží, s výjimkou Smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání Kupujícího, nebo Smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal a s výjimkou Smlouvy, která je uzavřena při osobním odběru zboží Kupujícím. Byla-li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Prodávajícího, může Kupující od smlouvy odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření. Kupující se zavazuje uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy zásadně písemným sdělením zaslaným na adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo předaným osobně Prodávajícímu. Prodávající se zavazuje převzít Zboží osobně, popř. od dopravce jen pokud nebude proti převzetí požadována jakákoliv platba (dobírka apod.). Kupující je v případě odstoupení od Smlouvy povinen vrátit Zboží v původním, nepoužitém a nepoškozeném stavu a v původním obalu včetně návodu k použití a originálu daňového dokladu, popř. dalších dodaných dokumentů (např. slevový kupón apod.). Pokud tak Kupující neučiní, není odstoupení od smlouvy platné a Zboží bude Kupujícímu předáno osobně nebo na náklady Kupujícího odesláno Kupujícímu zpět s písemným vyjádřením důvodu neplatnosti odstoupení. Po splnění všech podmínek uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od Smlouvy se Prodávající zavazuje ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne převzetí vráceného Zboží převést kupní cenu Zboží na účet Kupujícího, jehož číslo se Kupující zavazuje sdělit písemně s úředně ověřeným podpisem, popř. takovou cenu vyplatit v hotovosti Kupujícímu osobně nebo zaslat Kupujícímu poštovní poukázkou na adresu Kupujícího.

III - Poskytování služeb – obchodní dispozice

 1. Jednotlivé Smlouvy na pronájem kite vybavení (dále jen „Pronájem”) včetně zaučení (dále jen „Kurzy”) se uzavírají na základě písemných (např. emailem) nebo ústních (i telefonických) objednávek Nájemce. Objednávka se stává návrhem Smlouvy pokud obsahuje jméno a příjmení, bydliště, případně telefonní a emailové spojení Nájemce. Dále musí objednávka obsahovat jednoznačný popis předmětu smlouvy – tj. specifikaci pronajímaného vybavení a objednávaného Kurzu, požadovaný termín poskytnutí Pronájmu a Kurzu, a cenu Pronájmu a Kurzu v souladu s aktuálním ceníkem umístěným na www.kite-kurzy.sk, popř. další důležité vymezení Pronájmu nebo Kurzu.
 2. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení jejího bezvadného návrhu (viz předchozí odstavec) Pronajímateli, nesdělí-li Pronajímatel Nájemci do pěti pracovních dnů, že návrh smlouvy neakceptuje.
 3. Prodávající se zavazuje poskytnout v rámci Pronájmu a Kurzu Nájemci vybavení a základní teoretické i praktické zaučení v rozsahu Smlouvy. Pronajímatel se zavazuje přistupovat při poskytování Pronájmu a Kurzu s odbornou péčí a s ohledem na bezpečnost Nájemce i třetích osob.
 4. Pronajímatel si vymezuje právo změny cen uvedených v ceníku (na www.kite-kurzy.sk) v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů Pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje cenu Pronájmu a Kurzu, rozdílnou od ceny uvedené na www.kite-kurzy.sk v okamžiku objednávky, sdělit Nájemci písemně ve lhůtě pěti pracovních dnů od data dojití návrhu na uzavření Smlouvy. Pokud Nájemce s takovou cenou nesouhlasí, je povinen oznámit to Pronajímateli ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení vyrozumění Pronajímatele a k uzavření Smlouvy nedojde.
 5. Cena Pronájmu a Kurzu je splatná předem a to bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele č.ú. 0633696247/0900, hotově v pokladně Pronajímatele nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Pronajímatele, nejpozději však při započetí Pronájmu a Kurzu.
 6. Nájemce prohlašuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a že byl seznámen se všemi potencionálními riziky spojenými s Pronájmem a Kurzem. Nájemce se zavazuje absolvovat Kurz i aktivity spojené s Pronájmem výhradně na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené Nájemci na jeho zdraví či majetku při Pronájmu a Kurzu. Pronajímatel rovněž neodpovídá za škody způsobené Nájemcem třetím osobám na jejich zdraví či majetku.
 7. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli všechny škody, které pronajímateli při poskytování Pronájmu a Kurzu způsobí na vybavení.
 8. Pronajímatel se nezavazuje pro Nájemce sjednat jakékoliv pojištění.
 9. Pronajímatel se zavazuje poskytnout Nájemci Kurz pouze za příznivých klimatických podmínek, které nezvýší riziko vzniku škod na zdraví a na majetku. Pronajímatel Kurz neposkytne za nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. nadměrně silný vítr, nadměrně vysoké vlny, nadměrně poryvový vítr, bouřka, nedostatečný vítr, nedostatek sněhu, nedostatečná viditelnost apod. O vhodnosti povětrnostních podmínek rozhoduje výhradně Pronajímatel a Nájemce se zavazuje beze zbytku dbát jeho pokynů.
 10. Pronajímatel se zavazuje v případě nepříznivých povětrnostních podmínek poskytnout Nájemci, který se účastní Kurzu, jiný náhradní program, jako jsou teoretická výuka, jiné sportovní aktivity, kulturní vyžití apod. Výskyt nepříznivých povětrnostních podmínek nezakládá nárok Nájemce na vrácení ceny Pronájmu a Kurzu.
 11. Nájemce má právo od Smlouvy kdykoliv až do započetí Pronájmu a Kurzu odstoupit, a to písemným sdělením zaslaným na adresu Pronajímatele uvedenou v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pronajímatel se v takovém případě zavazuje Nájemci poskytnout na Pronájem a Kurz následující stornovací podmínky. Stornování v době do 60 dnů před zahájením – stornovací poplatek 10% ze zaplacené ceny, do 30 dnů před zahájením – stornovací poplatek 50% ze zaplacené ceny, do 10 dnů před zahájením - 75% ze zaplacené ceny a v době do vlastního zahájení – 100% ze zaplacené ceny. Pro vyčíslení storno poplatku je rozhodné datum doručení písemného odstoupení Pronajímateli. V případě stornování se Pronajímatel zavazuje Nájemci převést cenu Pronájmu a Kurzu poníženou o stornovací poplatek ve lhůtě do 15 pracovních dnů na účet Nájemce.
 12. Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv až do započetí Pronájmu a Kurzu odstoupit od Smlouvy při nedostatečném počtu účastníků a při okolnostech vylučujících odpovědnost Pronajímatele, jako jsou např. živelní události apod. V takovém případě se Pronajímatel zavazuje poskytnout Nájemci náhradní termín, popř. nesouhlasí-li Nájemce s jiným termínem, vrátit Nájemci již zaplacenou cenu Pronájmu a Kurzu v plné výši, a to ve lhůtě do 15 dní od písemného oznámení Pronajímatele o odstoupení od smlouvy Nájemci, na účet Nájemce, jehož číslo se Nájemce zavazuje dodat s úředně ověřeným podpisem, popř. Nájemci takovou cenu vyplatit v hotovosti nebo zaslat poštovní poukázkou na jeho adresu.
 13. Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit Kurzu pouze v doprovodu svého zákonného zástupce, který je rovněž účastníkem Kurzu. Mládež ve věku od 15 do 18 let se může zúčastnit kurzu i bez doprovodu, ale pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V těchto případech nese plnou odpovědnost za jednání nezletilého účastníka kurzu jeho zákonný zástupce.
 14. Nájemce uděluje Pronajímateli souhlas s pořizováním fotografické a filmové dokumentace z průběhu Pronájmu a Kurzu a s jejím použitím pro marketingové a propagační účely Pronajímatele a spolupracujících subjektů.

IV - Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího tak, aby nebyly zneužity třetí osobou.
 2. Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Prodávajícího a s jejich následným zpracováním pro účely Prodávajícího a spolupracujících subjektů, jako jsou zasílání informací o pořádaných akcích, nabídce zboží a jiných aktivitách. Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Prodávající se v takovém případě zavazuje osobní údaje kupujícího ze své databáze odstranit.

V - Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně jeho obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejněním na www stránkách www.kite-kurzy.sk.
 2. Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Datum vyhlášení: 1.4.2008                                        Datum účinnosti: 1.4.2008

 

HARAKIRI kite kurz či dárkové balení si můžete ihned objednat online nebo poslat známému Tip na skvělý dárek pro Vás! Doporučujeme objednat s předstihem, zájem je velký a máme jen omezenou kapacitu! Kontaktujte nás pro více informací nebo pro speciální nabídku šitou Vám na míru. Vynasnažíme se Vám vyjít maximálně vstříc!

 
 

Rýchly kontakt

Tel.:
Telefon +421 944 413 755
Telefon +420 776 807 518
Email:
Email
Skype:
Skype HARAKIRI_kite_kurzy
ICQ:
ICQ 353846630
kontaktný formulár »
 
 

Najbližšie termíny

 
 

Reklama 

 
 

Originálny darček

Originálny adrenalínový darček 
 

Novinky 

Snowkiting, snowkiting kurzy!

02.01.2023 - Snowkiting a snowkiting kurzy 2023 sú tu!

Teraz kite voňavka v hodnote 4 Eur ako darček ku snowkite kurzu. Odnesieš si nielen množstvo zážitkov, ale aj pekný darček. Kde dostaneš viac? viac »

zobraziť všetky ›

 
 

Voľné miesta 

HARAKIRI kite kurzy hľadajú pre rozšířenie svojho snowkiting teamu kandidátov na tieto pozície.

 
 

Reklama